Ana içeriğe atla

Genel Bilgi

124 Sayılı Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca; Genel Sekreterin Görevleri ve Yetkileri aşağıdaki  gibidir. 
 

1 - Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
2 - Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir.
 
  » Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  » Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu      kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  » Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  » Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  » Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
  » Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
  » Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  » Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Sorumlulukları

»Üniversitenin idari birimlerinin verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak,
» Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu    kurullarda alınan kararların yazımı, dağıtımı ve   saklanmasını sağlamak,
» Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
» Rektörlük yazışmalarının koordinasyonunu sağlamak,
» Kalite Yönetimi Sisteminin etkin olarak uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak,
» Kalite Yönetimi Sisteminin performans ve iyileştirilmesi için ihtiyaçlar hakkında üst yönetime rapor vermek,
» Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.